8 lutego 2021

POLITYKA PRYWATNOŚCI INORGE FORENING

POLITYKA PRYWATNOŚCI INORGE FORENING

W związku z nawiązaniem przez Ciebie kontaktu lub zakupu członkostwa w iNorge Forening , posiadamy informacje osobowe na Twój temat. Przeanalizowaliśmy procedury przetwarzania danych obowiązujące w naszym stowarzyszeniu w celu zapewnienia zgodności z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), które weszło w życie 25 maja 2018 r. W naszej Polityce Prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób wykorzystujemy informacje, które posiadamy na Twój temat, a także nasze zaangażowanie w ochronę i poszanowanie Twojej prywatności w zgodzie z RODO. Znajdziesz w niej również informacje o tym, w jaki sposób możesz się dowiedzieć, jakie dane przechowujemy na Twój temat.
CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE

W iNorge Forening cenimy Twoje zaufanie, dlatego dążymy to tego, abyś powierzając nam swoje dane osobowe, czuł się bezpiecznie.

Podejmujemy niezbędne kroki, aby zapewnić nieprzerwaną ochronę przekazywanych nam danych osobowych oraz przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami, a także wewnętrznymi wytycznymi i procedurami. Celem opracowania polityki prywatności jest przekazanie szerokich informacji dotyczących różnych środków podejmowanych na potrzeby zabezpieczenia Twojego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie ochrony prywatności, w zależności od charakteru naszych stosunków. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące przysługujących Tobie praw oraz, w zależności od charakteru Twoich stosunków z iNorge Forening, informacje dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Ogólne informacje dotyczące obsługi danych osobowych w iNorge Forening

Co to są dane osobowe i na czym polega przetwarzanie danych osobowych?

Za dane osobowe uznaje się jakiekolwiek informacje, które mogą zostać powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z żyjącą osobą fizyczną. Za dane osobowe mogą zostać uznane również komputerowo przetwarzane wizerunki (fotografie) oraz nagrania audio osób fizycznych, nawet mimo braku ujawnienia imion i nazwisk. Dane zaszyfrowane oraz różnego rodzaju identyfikatory elektroniczne takie jak numer IP, uznaje się za dane osobowe, jeśli są powiązane z żyjącymi osobami fizycznymi. Za przetwarzanie danych osobowych uznaje się wszelkie działania podejmowane w związku z danymi osobowymi, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przetwarzanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych.

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?
Administratorem Twoich danych jest iNorge Forening Elgveien 27 4323 SANDNES
Możesz się z nami skontaktować pod numerem +47 93993263 lub pisząc na adres inorge.ngo@gmail.com.
Skąd iNorge Forening pozyskuje Twoje dane osobowe?
Pozyskujemy wybrane informacje z publicznie dostępnych serwisów informacyjnych, np. regularnie weryfikujemy informacje powiązane z Twoim numerem identyfikacji osobistej w rejestrach publicznych, aby zapewnić, że dane, którymi dysponujemy są dokładne i aktualne. Informacje pozyskiwane z publicznie dostępnych serwisów informacyjnych obejmują imiona, nazwiska i dane kontaktowe.
Gdzie iNorge Forening przetwarza dane osobowe?
W miarę możliwości, iNorge Forening przetwarza Twoje dane osobowe w Państwach Członkowskich UE i EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein), ponieważ zgodnie z postanowieniami RODO wszystkie Państwa Członkowskie UE są zobowiązane do utrzymywania równorzędnej ochrony danych osobowych oraz prywatności. Ze względu na brak ogólnie obowiązujących regulacji nakładających obowiązek zapewnienia równorzędnych gwarancji przez państwa nie będące Państwami Członkowskimi UE i EOG, przekazywanie danych osobowych do takich państw jest dopuszczalne wyłącznie w następujących okolicznościach: Decyzje dotyczące odpowiedniego stopnia ochrony; Odpowiednie zabezpieczenia, np. standardowe klauzule ochrony danych lub wiążące reguły korporacyjne spółki; Specjalne zezwolenie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Zgoda lub inne określone sytuacje; Przekazanie w jednostkowych przypadkach.

Czy iNorge Forening będzie przekazywał moje dane osobom trzecim?
Możemy udostępniać Twoje dane osobowe asystentowi obsługi danych osobowych lub niezależnemu podmiotowi zarządzającemu danymi osobowymi. Ujawnienie danych osobowych asystentowi obsługi danych osobowych nastąpi wyłącznie w razie takiej konieczności, zawarliśmy też odpowiednie umowy ściśle regulujące dopuszczalne sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych. Asystenci obsługi danych osobowych są zobowiązani do zagwarantowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych i zobowiązują się, m.in. do przestrzegania naszych wymogów bezpieczeństwa oraz ograniczeń i wymagań dotyczących międzynarodowego przekazywania danych osobowych. Asystenci obsługi danych osobowych udzielają nam wsparcia w zakresie rozwiązań płatniczych, transportu, marketingu, komunikacji, rekrutacji i usług IT.

Niezależne podmioty zarządzające danymi osobowymi również mogą udostępniać Twoje dane osobowe. W takim przypadku nie jesteśmy stroną odpowiedzialną za sposób przetwarzania Twoich danych osobowych – kwestie te reguluje polityka zarządzania danymi osobowymi i polityka prywatności obowiązujące w podmiocie zarządzającym danymi osobowymi. Niezależne podmioty zarządzające danymi osobowymi, którym udostępniamy Twoje dane osobowe, stanowią agencje rządowe (policja, urząd skarbowy, itp.), przedsiębiorstwa transportowe i przedsiębiorstwa oferujące rozwiązania płatnicze.

Dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowanie i usunięcie
Możesz uzyskać dostęp do informacji dotyczących treści danych osobowych, które przetwarzamy i – w razie potrzeby – je prostować. Jeżeli chciałbyś uzyskać dostęp do swoich danych osobowych częściej niż raz w roku, możemy pobrać niewielką opłatę administracyjną z tego tytułu. W niektórych przypadkach Twoje dane mogą zostać usunięte lub ich przetwarzanie ograniczone, np. jeśli nie wyraziłeś zgody na ich przetwarzanie lub ją wycofałeś.

Wycofanie zgody
Jeżeli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz ją wycofać ze skutkiem natychmiastowym.

Sprzeciw wobec przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes
Ze względów osobistych, możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o pojęcie uzasadnionych interesów, porównując korzyści wynikające z przetwarzania danych i zagrożenia dla prywatności jednostki. Aby nadal przetwarzać Twoje dane mimo zgłoszonego sprzeciwu, musielibyśmy udowodnić, że istnieje ku temu ważny uzasadniony powód o charakterze nadrzędnym wobec Twoich interesów, praw i wolności.

Prawo do przenoszenia danych
Istnieje możliwość otrzymania kopii udostępnionych nam danych osobowych w uporządkowanym formacie. W przeciwieństwie do prawa dostępu do zgromadzonych danych, prawo do przenoszenia danych dotyczy wyłącznie udostępnionych nam danych, które przetwarzamy na podstawie określonych podstaw prawnych, np. wiążącej nas umowy.

Pliki cookies
Cookie to mały plik tekstowy zapisywany w Twoim komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu, za pomocą którego odwiedzasz naszą witrynę. Pliki cookie pomagają dostawcom usług internetowych rozpoznać Twoje urządzenie podczas kolejnej wizyty.

iNorge Forening używa zarówno plików cookie sesyjnych (które znikają w momencie zamknięcia przeglądarki) oraz trwałych (które pozostają w urządzeniu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie). iNorge Forening korzysta z plików cookie, aby doskonalić swoją witrynę oraz poprawiać jakość oferowanych usług.
Wiele przeglądarek umożliwia wprowadzenie własnych ustawień. Można wprowadzić ustawienia powodujące odrzucenie plików cookie lub usunięcie pewnych plików cookie.

Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się za zablokowanie plików cookie, może to spowodować pogorszenie funkcjonowania witryny iNorge Forening lub uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcji.

Pamiętaj, że zmianę ustawień dotyczących plików cookie lub reklam bazujących na zainteresowaniach należy przeprowadzić na każdym urządzeniu (np. komputerze, tablecie itp.) oraz przeglądarce (np. Chrome, Explorer, Safari itp.).

iNorge Forening dysponuje systemem informatycznym zaprojektowanym, aby chronić poufność, prywatność i dostęp do danych osobowych, jak również sprawdzonymi procedurami w zakresie tego, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe i przez kogo. W iNorge Forening wyłącznie upoważnieni pracownicy mogą uzyskać dostęp do niezanonimizowanych danych osobowych i je przetwarzać, a dane wykorzystywane są tylko do celów określonych w naszej polityce prywatności.
Zmiany w polityce prywatności
iNorge Forening może wprowadzać zmiany do polityki prywatności. Aktualna wersja dokumentu jest zawsze dostępna do wglądu na stronie iNorge Forening. Jeżeli zmiany polityki prywatności są na tyle istotne, że ich wprowadzenie jest konieczne, aby umożliwić nam przetwarzanie Twoich danych osobowych, zostaniesz o nich powiadomiony z 30-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony iNorge Forening oraz e-mailem (jeśli wybrałeś opcję przesyłania powiadomień e-mailem). Przykładem istotnej zmiany jest zmiana w zakresie określonych celów lub kategorii danych osobowych.

Klienci

Dla iNorge Forening bardzo ważnym jest to, abyś czuł się bezpiecznie oraz żebyś rozumiał, w jaki sposób i dlaczego przetwarzamy Twoje dane. Stale pracujemy nad tym, aby zapewnić klientom jeszcze lepsze doświadczenie, czego elementem jest przetwarzanie danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o tym, co i w jakim celu obejmuje przetwarzanie danych osobowych.

Jakie dane osobowe i jakim celu zbiera iNorge Forening o klientach?
Cieszy nas, że zdecydowałeś się na zakupy członkostwa lub biletu na event w naszym sklepie. W zależności od wybranego sposobu dostawy lub charakteru innego rodzaju interesów, jakie z nami prowadzisz, będziemy musieli przetwarzać dotyczące Cię informacje osobowe w chwili płatności za dostarczone produkty lub usługi. Przetwarzamy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby lepiej służyć naszym klientom. Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym, jakie dane przetwarzamy i w jakim celu.

Cel: Obsługa Twoich zakupów/zamówień oraz kontakt z członkami stowarzyszenia.

Przetwarzanie:

Obsługa Twoich zamówień (zakupy dokonywane drogą elektroniczną/za pośrednictwem aplikacji; także obsługa w zakresie wyboru miejsca odbioru, powiadomień i danych kontaktowych w związku z zamówionymi produktami)

Kategorie danych osobowych:

Imię i nazwisko
Dane kontaktowe (np. adres, e-mail, numer telefonu komórkowego)
Numer karty członkowskiej
Wieku
Informacje dotyczące płatności
Historia płatności
Informacje o zamówieniu

Z kim mogę się skontaktować w razie pytań?
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, chciałbyś uzyskać dostęp do zebranych danych, wycofać udzieloną zgodę, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego itp., zapraszamy do kontaktu. Traktujemy Twoje pytania poważnie, dlatego zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Jeśli masz zastrzeżenia do sposobu, w jaki przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe i/lub do uzyskanych od nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest właściwym organem nadzorczym w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych.

INNE

Gdy kontaktujesz się z iNorge Forening, przysługują Ci takie same prawa, jak wszystkim innym. W ramach przetwarzania danych osobowych przez iNorge Forening rejestrujemy wyłącznie te dane osobowe, które są konieczne do uzasadnionych celów w każdym przypadku i zgodnie z obowiązującym prawem.

Prawa – jak długo przechowywane są moje dane osobowe?
Przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem, zgodnie z którym nie należy przechowywać danych osobowych dłużej niż to konieczne do celów przetwarzania takich danych.

Z kim mogę się skontaktować w razie pytań?
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, chciałbyś uzyskać dostęp do zebranych danych, wycofać udzieloną zgodę, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego itp., zapraszamy do kontaktu. Traktujemy Twoje pytania poważnie, dlatego zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek wątpliwości.

iNorge Forening Elgveien 27 4323 SANDNES, jest jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu. Możesz się z nami skontaktować pod numerem +47 93993263 lub pisząc na adres inorge.ngo@gmail.com.

Jeśli masz zastrzeżenia do sposobu, w jaki przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe i/lub do uzyskanych od nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest właściwym organem nadzorczym w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych.