29 marca 2021

Statut

Vedtekter for Inorge Forening

( vedtatt av Årsmøte 13.03.2021)

§1 Formål:

 1. Integrering av minoritetsbefolkning og nordmenn.
 2. Drive med utvikling av utdanning, kultur, økologi, sport for barn, ungdom og voksne i Norge, Polen og andre land.
 3. Initiere, støtte og hjelpe med realisering av edukasjon og kultur foretaksomhet. 
 4. Handling:
  1. fri tilgang til informasjon og utdanning – også økologisk og europeisk utdanning,
  2. like muligheter for utdanning til alle,
  3. like muligheter for immigranter i næringslivet
  4. entreprise i student- og minoritetsmiljø, 
  5. for funksjonshemmede,
  6. fred, familie og menneskerettigheter,
  7. bærekraftig utvikling,
  8. kobling av innvandrers næringsmiljø med det norske samfunnet.
 1. Hjelp til å realisere initiativer for demokratisk selvstendighet av ungdom.
 2. Samarbeid med myndigheter, samfunns- og ungdomsorganisasjoner i Norge, Polen og andre land.
 3. Bekjempelse av fattigdom og sosial ekskludering pga alder, bakgrunn, kjønn, religion, hudfarge, arbeidsløshet og hjemløshet.

§2 Forenings oppgaver:

 1. Integrering med alle som bor i Norge. 
 2. Samarbeid med andre myndigheter, institusjoner, organisasjoner og lokalmiljø.
 3. Inspirering og stimulering skole- og barnehagemiljø. 
 4. Konsultasjon av nye ideer og initiativer.
 5. Organisering av forskjellige former for aktiviteter til alle.
 6. Publisering av bøker, brosjyrer, magasiner og aviser.
 7. Oppretting av stipendfond.
 8. Organisering av kurs, konferanser, møter med andre myndigheter og institusjoner og former til å støtte integrering.
 9. Rådgiving, jus og formel. 
 10. Sosial og psykologisk hjelp og støtte.

§3 Medlemskap:

Alle mennesker som vil realisere formålene til organisasjonen kan være medlem av iNorge forening.  Medlemmer må betale forskuddsvis. De som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter. 

På årsmøte deles det ut premium medlemskap som er gratis. Den er dedikert til medlemmer som er aktive og jobber frivillige for videreutvikling av forening.

Årsavgift for medlemskapet avtales hvert år på årsmøte.

§4 Årsmøte:

Årsmøte er foreningens høyeste myndighet og holdes minimum en gang i året. Det må man innkalles av styret med 14 dagers  varsel. Forslag som man vil behandle på årsmøte må man sende til styret senest 1 uke før årsmøte. 

Alle medlemmer har inngang på årsmøte. På årsmøte kan man invitere andre personer eller media.

Årsmøte er vedtaksført med antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

På årsmøte:

 • velger man styremedlemmer,
 • diskuterer eventuelt årsbudsjett for alle aktiviteter
 • diskuterer forskjellige forslag,
 • og sjekker regnskap osv.
 • deles det ut premium medlemskap og bestemmer priser

Ved ekstraordinære situasjoner (ifb f.eks pandemi ol.)  kan årsmøte holdes digitalt.

§5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøte.

§6 Styrer:

iNorge forening ledes av styret som høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret består av 2 styremedlemmer.

Styret velges for et år med mulighet for gjenvalg.

Styret er vedtaksdyktig når det er begge styremedlemmene til stede. Vedtak fattes med enighet i avgitte stemmene. 

§7 Styrets oppgaver:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks til dem. 
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med iNorge forenings økonomi osv.
 4. Representere iNorge forening.

§8 Organisasjonsledd:

INorge forenings styrer bestemmer hva og hvordan man skal organisere forskjellige aktiviteter. For lokallag /gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele iNorge forening. Ingen kan representere iNorge forening uten godkjennelse av styre. 

§9 Oppløsning:

Oppløsning av iNorge forening kan bare behandles på ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Oppløsning blir vedtatt med begge stemmer fra styreledere.

Hvis iNorge forening blir oppløst, blir pengene på konto til iNorge forening sendt til en utvalgt Forening på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

§10 Endring av vedtektene:

Endring i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten og det  kreves enighet av begge styremedlemmer.

§11 Juridisk person – begrenset gjeldsansvar

Foreningen er selveiende og frittstående juridisk person. Medlemmene har ikke personlig ansvar for foreningens gjeld eller andre forepliktelser. 

§12 Foreningens signatur

Foreningens signatur tegnes av styremedlemmer i fellesskap.

§13 Registrering i Frivillighetsregisteret og Enhetsregisteret.

Foreningen registreres i Frivillighetsregisteret og  Enhetsregisteret.
Sandnes, 13.03.2021